Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTENVAN:
Minitrac
Vreding 8
9468 GN Annen


hierna te noemen: Minitrac


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Minitrac: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een
bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Minitrac en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Minitrac en een de consument waarop Minitrac deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Minitrac, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Minitrac om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Minitrac is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Minitrac kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Minitrac daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Minitrac anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Minitrac niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van Minitracs aanbod.


Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Minitrac. Bij voorbestellingen geldt de levertermijn zoals door Minitrac aangegeven in de aanbieding tijdens het plaatsen van de voorbestelling door de consument. Minitrac houdt zich het recht voor deze gestelde levertermijn aan te passen.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Minitrac hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen Minitrac en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Minitrac bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Minitrac behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Minitrac de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Minitrac gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Minitrac ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Minitrac een termijn voor levering heeft opgegeven bij voorbestellingen, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn na voorbestellingen is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Minitrac schriftelijk ingebreke te stellen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).


Artikel 6 Garantie

1. Minitrac garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Minitrac.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

4. Minitrac verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Minitrac de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Minitrac vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Minitrac te retourneren en de eigendom daarover aan Minitrac te verschaffen. De consument kan de goederen retourneren op een vooraf schriftelijk door de Minitrac bevestigde wijze van transport. Gemaakte kosten voor retournering worden eveneens vergoed op een vooraf door Minitrac overeen gekomen wijze.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Minitrac, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Minitrac niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).


Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door Minitrac een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat Minitrac er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Minitrac blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Minitrac te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Minitrac met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Minitrac gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Minitrac en op de wijze zoals door Minitrac aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

5. Goederen besteld via de website van Minitrac www.minitrac.nl kunnen ten allen tijde binnen 7 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Het bedrag van de aankoop wordt dan vergoed.

6. Op al onze leveringen zijn de bepalingen van kracht zoals opgenomen in de Wet elektronische handel
van op 11 mei 2004.


Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).


Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien Minitrac met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Minitrac niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Minitrac rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).


Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2.Bij voorbestellingen in de webshop www.minitrac.nl dient betaling altijd vooraf plaats te vinden. Levering volgens levertermijn opgegeven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

3. Bij voorbestellingen en bestellingen via internet kan de consument gebruik maken van de betaalmogelijkheden die worden aangeboden in de webshop www.minitrac.nl


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Minitrac is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Minitrac ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Minitrac bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Minitrac op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Minitrac de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Minitrac behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Minitrac aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door Minitrac geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Minitrac jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Minitrac beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Minitrac niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Minitrac of zijn ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).


Artikel 16 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Minitrac geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Minitrac niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Minitrac worden daaronder begrepen.

3. Minitrac heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Minitrac zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel Minitrac ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Minitrac gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).


Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Minitrac is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Minitrac het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

3. Verkopen over de Neder/andse grens: als er een geschil ontstaat over een overeenkomst met een consument, is de rechter van het land van de consument bevoegd om het geschil te behandelen, als de aanbieding gericht was op die consument. In de andere gevallen is de rechter van de aanbieder bevoegd.


Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Minitrac en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2023 Minitrac | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel